har lagts till i korgen

Det gick inte att lägga till produkten.

Integritetsspolicy

GENOM ATT ANVÄNDA VÅRA WEBBPLATSER OCH/ELLER GENOM ATT LÄMNA DINA UPPGIFTER TILL OSS SAMTYCKER DU TILL SÅDAN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM BESKRIVS I DENNA INTEGRITETSPOLICY. Sport Design Sweden AB (556562-6263) ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG.

Sport Design Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som kund lämnar hos oss. Alla personuppgifter behandlas enligt den gällande svenska personuppgiftslagen (PUL) samt dataskyddslagen (GDPR – General Data Protection Regulation). När ditt köp har gått igenom och du har fått ett bekräftelsemail godkänner du att dina personuppgifter och inköpsdata kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation, statistik samt i marknadsföringssyfte, såväl generell samt selektiv av Sport Design Sweden AB. Som kund hos oss har du alltid rätt till att få ett registreringsutdrag. Om Sport Design Sweden AB har felaktiga uppgifter så att det vår skyldighet att rätta till dem.   

Sport Design Sweden AB använder krypterad dataöverföring vilket betyder att betalnings- och personuppgifter sker genom säkra sidor på nätet. Om du är under 18 år och vill handla i webshopen behöver du målsmans tillstånd. Vid misstänkt bedrägeri förbehåller sig Sport Design Sweden AB rätten att häva ett köp.

Se fullständig integritetspolicy nedan.

Integritetsspolicy

Sport Design Sweden AB, även kallad SDS, som driver denna sida och dess koncernbolag, tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och användare av tjänsterna som vi erbjuder på dessa webbsidor, våra plattformar i sociala medier och vår kundservice, på denna sida kallad digitala kanaler.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Sport Design Sweden AB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Sport Design Sweden AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)1.

Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga Sport Design Sweden AB’s digitala kanaler. Om en annan, mera specifik, integritetspolicy publiceras på en digital kanal som hanteras av ett dotterbolag eller annan juridisk person inom Sport Design Sweden AB-koncernen, ska den ha företräde framför denna integritetspolicy.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

SDS behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av SDS tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan SDS komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till SDS digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med SDS och andra via SDS:s plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från SDS webbsidor eller anmäler dig till evenemang som SDS anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan SDS komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra SDS:s rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av SDS eller bolag i SDS:s koncern, eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.

  • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.
  • För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
  • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms.
  • För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från SDS och från dess koncernbolag samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.
  • För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
  • För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
  • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

SDS behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra Digitala Kanaler. Om SDS skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

SDS värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

SDS kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för SDS:s räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att SDS:s samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för SDS:s räkning undertecknar avtal med SDS:s för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

SDS kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

SDS kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.

Användning av information från din mobila enhet

SDS tillhandahåller vissa tjänster, vilkas användning är beroende av att SDS får tillgång till information från din mobila enhet, som exempelvis din mobiltelefon eller surfplatta. Det kan till exempel röra sig om bilder och information om din plats. SDS samlar aldrig in sådan information om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att göra det.

Nedan finner du information om hur SDS kan använda information från din mobila enhet, om du har givit SDS samtycke till sådan användning.

Plats: SDS kommer aldrig att samla in eller använda platsen för din mobila enhet om du inte givit ditt uttryckliga godkännande till detta.

Bilder och kamera: SDS kommer inte att få tillgång till dina bilder eller kamera utan att först inhämta ditt uttryckliga godkännande och vi kommer aldrig att importera bildbiblioteket i din mobila enhet. Om du ger SDS godkännande att komma åt dina bilder kommer vi endast att använda de bilder som du uttryckligen ger oss tillåtelse att använda.

Kontakter: SDS kommer inte att importera dina kontakter lagrade på din mobila enhet utan att först få din uttryckliga tillåtelse.

Mikrofon: SDS kommer aldrig att få tillgång till mikrofonen i din mobila enhet om du inte uttryckligen har givit din tillåtelse till detta.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som SDS behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. SDS:s digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att SDS ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall SDS på adress som anges nedan.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Behandling av personuppgifter om barn

SDS Digitala Kanaler riktar sig inte till barn och SDS samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till SDS ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i textstycket nedan, för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Sport design Sweden AB som anges som ansvarig för den digitala kanalen i fråga. Om du har frågor rörande hur SDS behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i övriga bolag inom SDS-koncernen, är du välkommen att kontakta SDS.

Sport Design Sweden AB
Stadsgården 10
116 45 Stockholm

Ändring av denna integritetspolicy

Sport Design Sweden AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy.

Senast uppdaterad: 2020-03-12

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0